Categories
Baca Boleh Junub Junub Boleh Baca Quran Quran

Junub Boleh Baca Quran

Bolehkah Wanita Haid Membaca Alquran Konsultasi Agama

Hukum Baca Alquran Di Handphone Tanpa Wuduk Boleh Ke

Syaikh muhammad bin shalih al-utsaimin dalam liqa al-bab al-maftuh. Hadits yang mulia ini dijadikan dalil oleh para ulama di antaranya amirul mu’minin fil hadits al-imam al-bukhari di kitab shahih-nya bagian kitabul haid bab 7 dan imam ibnu baththaal, imam ath-thabari, imam ibnul mundzir dan lain-lain bahwa perempuan haid, nifas dan orang yang junub boleh membaca al-qur’an dan tidak terlarang. “tidak boleh membaca al qur’an sedikit pun juga bagi wanita haidh dan orang yang junub. ” imam ahmad telah membicarakan hadits ini sebagaimana anaknya menanyakannya pada beliau lalu dinukil oleh al ‘aqili dalam adh dhu’afa’ (90), “hadits ini batil.

Membaca Alquran Bagi Wanita Haid Orang Yang Sedang Junub

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah wanita haid boleh menyentuh dan atau membaca al quran ataukah tidak. untuk membahas masalah ini, tentu tidak adil jika satu pendapat saja yang saya sampaikan. oleh karena itu, saya akan menyampaikan semua pendapat, dan anda berhak memilih di antara pendapat2 tersebut, mana yang lebih mendekati kebenaran…. Membaca al-qur’an; ulama berselisih pendapat tentang boleh tidaknya seorang yang junub membaca junub boleh baca quran al-qur’an. mayoritas ulama dari empat mazhab (jumhur ulama) berpendapat tidak boleh. pendapat ini diriwayatkan dari ‘umar ibnul khaththab, ‘ali bin abi thalib, dan selain keduanya. Berdzikir atau membaca alquran ketika junub. pertanyaan: assalamu’alaikum. ustadz, bolehkah seseorang yang dalam keadaan junub melakukan dzikir-dzikir biasa atau membaca alquran? mohon beserta dalil-dalilnya. jazakallahu khoir dari: ibnu hari jawaban: dibolehkan bagi orang yang junub untuk membaca dzikir atau bahkan membaca alquran. Pertama: apabila tak ada 1 pun dalil nan sah (shahih & hasan) nan melarang perempuan haid, nifas & orang nan junub membaca ayat-ayat al-qur’an, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal tentang perintah & keutamaan membaca al-qur’an secara mutlak termasuk perempuan haid, nifas & orang nan junub.

Junub Boleh Baca Quran

Tidak boleh membaca al-quran sedikit pun dengan niatan untuk qiraah (membaca) ketika dalam keadaan junub. ” sedangkan membaca dzikir bagaimana ketika junub? al-hafizh ibnu rajab rahimahullah dalam fath al-bari-nya berkata, “ini adalah dalil bahwa dzikir tidaklah terhalang karena hadats dan junub. Orang yang junub tidak boleh membaca al-qur’an, bahkan satu ayat sekalipun. ” (hr. ahmad dan abu ya’la) al-haitsami berkata: para perawi hadits ini orang-orang tsiqah. para imam yang empat dan selainnya telah mengharamkan orang yang junub membaca al-qur’an (qira’atul qur’an). pendapat seperti ini diriwayatkan pula dari ibnu umar, atha, dan. Dalam membaca al-qur’an seseorang dianjurkan dalam keadaan suci. namun, diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan terkena najis. imam haromain berkata, “orang yang membaca al-qur’an dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. ” (at-tibyan, hal. 58-59) 2. Yang dilarang atas kita hanyalah dua perkara, iaitu jika kita berjunub, yani kita dalam junub (berjenabah) dan kita belum mandi junub, maka kita tidak boleh pegang dan baca al-quran. ada beberapa sebab seseorang islam itu berjunub, iaitu keluar mani bagi lelaki, haid dan nifas bagi perempuan.

“boleh bagi wanita haid dan nifas untuk membaca al-quran menurut pendapat yang lebih shahih dari 2 pendapat ulama, karena tidak ada dalil yang melarang, namun tidak boleh menyentuh mushhaf, dan boleh memegangnya dengan penghalang seperti kain yang bersih atau selainnya, dan boleh junub boleh baca quran juga memegang kertas yang ada tulisan al-quran (dengan. Adapun hadis ibn umar: “tidak boleh membaca sesuatu apa jua daripada al-qur’an seorang yang dalam keadaan junub atau haid” maka ia diriwayatkan oleh al-tirmizi, ibn majah, al-baihaqi dan selainnya. ia adalah hadis yang dha‘if, didha‘ifkan oleh al-bukhari, al-baihaqi dan selainnya. kedha‘ifan yang terdapat padanya adalah jelas. Khusus nafas,pendek boleh ngaji sependek mungkin cara belajar membaca al quran dengan cepat bag 28 seorang muslim wajib bisa membaca alquran dengan baik dan benar. karena ketika sholat kita pasti.

Hukum asal membaca al-quran adalah boleh. selama tidak ada dalil yang junub boleh baca quran melarang wanita haid membaca al-quran maka kebolehan tersebut tetap berlaku. sudah maklum diketahui bahwa para wanita di zaman rasulullah –shallallahu alaihi wasallamjuga haid dan tidak ada dalil pelarangan bagi mereka untuk membaca al-quran. Syaikh abu malik kamal bin sayyid salim rahimahullah berkata: “menurut pendapat yang kuat, wanita haid dan junub boleh berdzikir dan membaca al-quran. ini merupakan pendapat abu hanifah dan pendapat yang terkenal dari asy-syafii dan ahmad. ” (lihat fikih sunnah untuk wanita pustaka al-i’tishom). Ada pun orang junub, tidaklah boleh membaca al quran, baik dari isinya atau dari mushaf, sampai dia mandi. perbedaan antara keduanya adalah, karena sesungguhnya junub itu waktunya sedikit, dia mampu untuk mandi sejak selesai berhubungan dengan isterinya dan waktunya tidaklah lama, dan urusan ini ada di bawah kendalinya kapan pun dia mau mandi. Tidak boleh bagi orang yang sedang junub untuk membaca al-qur’an sebelum ia mandi junub, baik dengan cara melihat al-qur’an ataupun yang sudah dihafalnya. dan tidak boleh baginya membaca al-qur’an kecuali dalam keadaan suci yang sempurna yaitu suci dari hadats yang paling besar sampai hadats yang paling kecil.

1. dari ibnu umar, dari nabi saw beliau bersabda, “janganlah perempuan yang haid dan orang yang junub membaca sedikit pun juga dari (ayat) al-qur’an. ” dalam riwayat yang lain, “janganlah orang yang junub dan perempuan yang haid membaca sedikit pun juga dari (ayat) al-qur’an”. hadits ini dha’if, diriwayatkan oleh tirmidzi (no. 121). 1. apa boleh kita baca atau menyentuh al-qur’an tanpa punya wudhu? 2. saya pernah denger kalau kita baca surat at-taubah, tidak perlu baca basmalah dulu, apa itu benar ustad dan apa alasannya? terimakasih atas jawabannya. wassalamua’laikum wr. wb. amir. waalaikumussalam wr wb. saudara amir yang dimuliakan allah swt. menyentuh al qur’an.

Demikian pula membaca al quran bagi orang yang junub, hukumnya tergantung niat pembacanya : jika membaca al quran niatnya sekedar membaca, maka hukumnya haram. jika membaca al quran niatnya untuk berdzikir, mengingat doa dzikir yang dituntukan pada kondisi yang sedang ia alami adalah al quran, maka tidak mengapa. Kemudian beliau keluar dan makan roti dan daging bersama kami, beliau juga membaca al-quran. tidak ada yang menghalanginya saw –boleh jadi berkata: tidak menghalanginya-dari membaca al-quran kecuali junub. ” (hr. ibnu majah). sementara itu, jika membaca quran sambil menyentuh mushaf, para ulama berbeza pendapat.

S: saya menghafaz 30 juzuk al-quran dan pada masa sama, saya juga guru di sekolah tahfiz. kebiasaannya, saya akan mengulang sebanyak enam juzuk satu hari. apabila uzur (haid), adakah saya dilarang membaca dan mengulang hafalan al-quran. boleh perincikan hukum wanita yang hafaz al-quran mengulang hafalan ketika haid?. Selain itu hadits ini juga tidak boleh dijadikan dalil larangan bagi orang yang junub dan perempuan yang haid atau nifas membaca al-qur’an, kerana semata-mata nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak membacanya dalam junub tidak bererti beliau melarangnya sampai datang larangan yang tegas dari beliau. Pertanyaan: apakah hukum orang yang membaca al-qur’an sementara dia dalam kondisi tidak berwudhu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf?. jawaban oleh syaikh shalih al-fauzan : seseorang boleh membaca al-qur’an tanpa wudhu bila bacaannya secara hafalan sebab tidak ada yang mencegah rasulullah shallallahu ‘alaihii wa sallam membaca al-qur’an selain kondisi junub. Adapun orang junub, tidaklah boleh membaca al quran, baik dari isinya atau dari mushaf, sampai dia mandi. perbedaan antara keduanya adalah, karena sesungguhnya junub itu waktunya sedikit, dia mampu untuk mandi sejak selesai berhubungan dengan isterinya dan waktunya tidaklah lama, dan urusan ini ada di bawah kendalinya kapan pun dia mau mandi.